ELEKTRIČAR - trogodišnji obrazovni profil

Električari se osposobljavaju za izvođenje elektroinstalaterskih radova, popravku kućnih elektrouređaja i održavanje, montažu i zamenu industrijske elektroopreme.

Elektroinstalaterski radovi se odnose na: kućne elekroinstalacije, protivpožarne elektroinstalacije, instalacije osvetljenja, instalacije računarskih mreža, instalacije telekomunikacionih mreža, video nadzora, interfona i alarma.

Elektroinstalaterski radovi obuhvataju: razvod električnih instalacija, popravku starih instalacija, instaliranje osigurača, sklopki, prekidača, prigušnica i trafoa, postavljanje uređaja električne rasvete, održavanje postavljenih uređaja, otklanjanje mogućih kvarova, zamenu i postavljanje novih električnih vodova, ugradnju razvodnih  ormara, priključenje elemenata, električnih uređaja i elektroopreme, preventivno održavanje električne opreme (sklopke, električne komponente).

Električar posao izvršava na osnovu projektne dokumentacije (papiri sa ucrtanim rasporedom električnih instalacija i opreme na crtežu građevinske osnove). Zatim crta po zidovima pozicije razvodnih i montažnih kutija, sijaličnih mesta, table sa osiguračima i trase kablova. Od mesta table ili ormara sa sa osiguračima električar postavlja razvodne kutije, dozne, pravi kanale, polaže vodove  tj. sprovodi elektroinstalaciju po celom objektu. Nakon postavljanja instalacija, vrši proveru i otklanjanje eventualnih grešaka i propusta. Posle popunjavanja udubljenja i malterisanja električar povezuje opremu, table i ormare sa osiguračima na instalaciju, i još jednom proverava kvalitet izvedenih radova.

Kućni elektrouređaji se odnose na sve kućne uređaje i aparate, osim na TV, radio i rashladne uređaje.

Industrijska elektrooprema tj. oprema za elektromotorne pogone i oprema u elektroenergetskim postrojenjima se odnosi na napojne uređaje, motore,visokonaponsku sklopnu mrežu (prekidače, sklopke, rastavljače), transformatore.

Kada električari rade na složenim uređajima u industrijskim pogonima i elektroenergetskim  postrojenjima, neophodna je saradnja sa inženjerima, elektromehaničarima i tehničarima različitih profila.


Dužnosti – stručne kompetencije

Zadaci – jedinice kompetencije

Priprema rada

Čitanje šema i tehničkedokumentacije

Pripremanje materijala i opreme

Pripremanje alata

Razmenjivanje informacija sa kolegama, nadređenima i korisnicima

Primena mera bezbednosti na radu

Obaveštavanje zainteresovanih strana o početkuivrsti radova

Isključivanje  napona

Fizičko obezbeđivanje mesta rada (ako je potrebno)

Korišćenje lične zaštitne opreme

Izvođenje elektroinstalaterskih radova

Preuzimanje materijala i opreme prema tehničkoj dokumentaciji

Obeležavanje (trasiranje) mesta postavljanja kablova i opreme

Obavljanje grubih građevinskih radova

Postavljanje instalacione kutije

Polaganje i označavanje kablova i vodova

Fiksiranje kablova

Uklanjanje otpadnog materijala i čišćenje mesta rada

Povezivanje kablova prema šemi (projektu) veze

Montiranje opreme

Integrisanje opreme i kablova

Obavljanje zavrsnog testiranja pre puštanja u rad

Puštanje instalacije pod napon (uz nadzor inženjera)

Evidentiranje izvedenih radova na šemi (projektu)

Evidentiranje  utrošenog materijala i opreme

Evidentiranje realizovanih naloga

Popravka kućnih elektrouređaja

Razgovor sa korisnikom o kvaru

Preuzimanje  alata i materijala na radon mesto

Vizuelni pregled uređaja

Utvrđivanje manifestacije kvara (testiranje uređaja)

Provera logike rada uređaja

Merenje raznih parametara pri proveri električnih delova

Utvrđivanje uzroka kvara (lokalizovanje kvara)

Zamena ili popravka neispravnih delova uređaja

Testiranje popravljenog uređaja

Evidentiranje realizovanih naloga

Održavanje industrijske elektroopreme

Upoznavanje sa planom održavanja

Upoznavanje sa procedurom

Preuzimanje materijala i alata

Komunikacija sa nadređenima i kolegama

Obezebeđivanje mesta rada

Vizueleni pregled opreme

Merenje potrebnih parametara

Evidentiranje izmerenih parametara

Poređenje izmerenih i zadataih (referentnih) parametara

Korigovanje parametara po potrebi

Evidentiranje realizovanih radnih naloga


OPŠTEOBRAZOVNI  PREDMETI

Naziv predmeta

Nedeljni fond časova

I

II

III

Srpski jezik i književnost

3

2

2

Strani jezik

2

2

1

Fizičko vaspitanje

2

2

2

Matematika

2

2

1

Istorija

2Računarstvo i informatika

2Geografija

1Ekologija i zaštita životne sredine


1


Sociologija sa pravima građana1

Građansko vaspitanje / Verska nastava

1

1

1

Izborni predmeti


1

1


Lista izbornih predmeta prema programu obrazovnog profila

Lista izbornih predmeta

Nedeljni fond časova

I

II

III

Strani jezik II *


1

1

Izabrani sport **


1

1

Istorija (odabrane teme) **


1

1

Izabrana poglavlja matematike1

Industrijska geografija **


1

1

Likovna kultura **


1

1

Muzička kultura **


1

1

Biologija


1


*Strani jezik II učenik može izabrati samo u drugom razredu i izučavati jednu ili dve godine

**Učenik izborni predmet bira samo jednom u toku školovanja


STRUČNI  PREDMETI

Naziv predmeta

Nedeljni fond časova

I

II

III

Fizika

2Tehnički materijali

2Tehničko crtanje

1Osnove praktičnih veština

6Osnove elektrotehnike

3+1

2


Električna merenja i elektronika


2+1


Električne instalacije

2

2

2

Električne mašine, aparati i uređaji


2


Elektrooprema u industriji2

Preduzetništvo1

Praktična nastava


12

18

Izborni predmeti prema programu ogleda


1

1

Lista izbornih predmeta prema programu obrazovnog profila

Lista izbornih predmeta

Nedeljni fond časova

I

II

III

Nove tehnologije u termotehnici


1


Obnovljivi izvori energije


1


Elektroenergetski vodovi1

Aplikativni programi za električne instalacije1

Napomena: Učenik izborni predmet bira samo jednom u toku školovanja

U prvom razredu učenici  jednom nedeljno idu na praksu (6 časova).

U drugom razredu učenici idu dva puta nedeljno na praksu u preduzećima (12 časova).

U trećem razredu učenici idu tri puta nedeljno na praksu u preduzećima (18 časova).

U toku realizacije prakse u preduzećima, učenici moraju da savladaju sledeće module*:

DRUGI razred

Modul

Broj sati u toku godine

Materijal, dokumentacija i  propisi za izvođenje električnih instalacija

72

Električne instalacije stambenih jedinica i manjih objekata

132

Razvodne table, zaštitni sistemi, uzemljenja i gromobranska instalacija

60

Električne mašine za jednosmernu struju sa primenom

48

Elektrotermički aparati i uređaji

48

Naizmenične mašine sa primenom

60

UKUPNO:

420

TREĆI razred

Modul

Broj sati u toku godine

Osvetljenje

54

Električne instalacije u objektima

84

Sistemi zaštite, kućni priključak, merne grupe I razvodni ormani

78

Propisi, merenje, ispitivanje i otklanjanje neispravnosti na električnim instalacijama

30

Telekomunikacione instalacije I signalni sistemi

90

Oprema i elementi elektromotornog pogona

110

Merenja u elektromotornom pogonu

40

Elektroenergetska postrojenja

72

UKUPNO:

558

OBJAŠNJENJE:

*Modul je relativno samostalan deo nekog sistema sa određenom funkcijom, a nastavni modul je logički oblikovana  i zaokružena celina informacija i radnji potrebna za sticanje ZNANJA, UMENJA i NAVIKA. To je logički izdvojen deo sadržaja nastavnog predmeta koji treba usvojiti da bi se postigli postavljeni ciljevi što se itvrđuje kotrolom ZNANJA, UMENJA i NAVIKA po savladavanju modula.

Šifra profila: NINI SM 3E19S

Kvota: 15 učenika, 1 odeljenje