Elektrotehničar računara

Cilj stručnog obrazovanja za kvalifikaciju Elektrotehničar računara je osposobljavanje lica za instaliranje računarskih sistema, nadzor, nadogradnju i održavanje  računarskih sistema i izradu sistema sa mikrokontrolerom ili mikroračunarom. Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta, potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoj karijere i sl. usmerava da lica budu osposobljavana za:

primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;

analitičko razmišljanje i rešavanje problema;

timski rad;

primenu mera zaštite zdravlja i životne sredine u procesu rada;

preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;

prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju.

 


Dužnosti - stručne kompetencije:

- Priprema i organizacija rada

- Instaliranje računarskih sistema- Izrada tehničke i korisničke dokumentacije

- Nadzor, nadogradnja i održavanje  računarskih sistema

- Izrada sistema sa mikrokontrolerom ili mikroračunarom

Dužnosti - stručne kompetencije Zadaci - jedinice kompetencija
Priprema i organizacija rada

Priprema potrebnu opremu, uređaje, softver, alat i rezervne delove

Učestvuje u timu i efikasno komunicira sa saradnicima

Sprovodi planirane zadatke u skladu sa uspostavljenim standardima kvalitetaKomunicira i uvažava zahteve klijenta

Prati inovacije u oblasti informacionih tehnologija i predlaže rešenja za unapređivanje radnog procesa

Izrada tehničke i korisničke dokumentacije

Predlaže konfiguraciju računara prema potrebama korisnika

Izrađuje šeme i blok dijagrame računarskih sistema

Vođenje redovnih i periodičnih izveštaja o stanju i intervencijama na računarskoj opremi

Izrađuje tehnička uputstva u skladu sa potrebama korisnika

Instaliranje računarskih sistema

Sklapa računarsku jedinicu

Instalira i konfiguriše operativni sistem i aplikativni softver za potrebe korisnika

Povezuje i konfiguriše dodatne hardverske uređaje u računarski sistem

Testira računarski sistem

Podešava sigurnosne postavke operativnog sistema

Nadzor, nadogradnja i održavanje računarskih sistema

Prati istorije rada računarskog sistema po zadatim parametrima i predlaže termine preventivnog održavanja

Sprovodi  praventivno održavanje

Utvrđuje i otklanja kvarove u računarskom sistemu

Pravi  rezervne kopije prema zadatim parametrima Utvrđuje i otklanja kvarove u računarskom sistemu

Nadograđuje računarski sistemProcenjuje kvalitet hardverskih rešenja , uočava probleme i preporučuje izmene (poboljšanja) u sistemu

Izrada jednostavnog sistema sa mikrokontrolerom

i mikroračunarom

Modeluje jednostavan sistem sa mikrokontrolerom

Modeluje jednostavan sistem sa mikroračunarom

Povezuje sistem sa periferijom

Konfiguriše/programira jednostavan sistem sa mikrokontrolerom

Konfiguriše/programira jednostavan sistem mikroračunarom

Zаvršetkom četvorogodišnjeg školovаnjа i polаgаnjа mаturskog ispitа učenici stiču zvаnje ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA i mogućnost zаpošljаvаnjа ili nаstаvkа školovаnjа.

 

Šifra profila:  NINI SM 4E08S
Kvota:   60 učenika, 2 odeljenja

 

Stručni predmeti
1. Fizika
2. Osnove elektrotehnike
3. Računarska grafika i multimedija
4. Uvod u arhitekturu računara
5. Računarski hardver
6. Elektronika
7. Softverski alati
8. Operativni sistemi
9. Programiranje
10. Mikrokontroleri i mikroračunari
11. Računarske mreže
12. Računarska logika
13. Održavanje računarskih sistema
14. Računari u sistemima upravljanja
15. Tehnička dokumentacija
16. Preduzetništvo
17. Praktična nastava