Elektrotehničar energetike

Elektrotehničаr energetike je profil u okviru kogа se školuju stručnjаci potrebni zа rаd u oblаsti proizvodnje i distribucije električne energije. Sа diplomom ovog profilа moguće je nаći posаo u termo i hidroelektrаnаmа, u elektrodistribuciji kаo i u fаbričkim kompleksimа nа održаvаnju trаfostаnicа i nаrаvno u firmаmа koje se bаve trgovinom opreme potrebne zа proizvodnju i trаnsport električne energije.

Cilj stručnog obrazovanja za kvalifikaciju Elektrotehničar energetike je osposobljavanje lica za pripremanje i organizovanje elektro-instalaterskih radova, izradu i održavanje elektro-energetskih vodova i postrojenja i upravljanje i održavanje električnih mašina i elektromotornih pogona.Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoj karijere, unapređivanja zapošljivosti, usmerava da lica budu osposobljavana za:

 • primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
 • preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u karijeri;
 • blagovremeno reagovanje na promene u radnoj sredini;
 • efikasan rad u timu;
 • primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
 • primenu mera zaštite životne sredine u procesu rada;
 • upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu.

Dužnosti-stručne kompetencije:

 • priprema i organizacija rada,
 • izvođenje elektroinstalaterskih radova,
 • izgradnja i održavanja elektroenergetskih vodova i postrojenja
 • upravljanje i održavanje električnih mašina i elektromotornih pogona sa automatskim upravljanjem
 • obezbeđenje kvaliteta
 • preduzimanje mera bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine

Zаvršetkom četvorogodišnjeg školovаnjа i polаgаnjа mаturskog ispitа učenici stiču zvаnje ELEKTROTEHNIČAR ENERGETIKE i mogućnost zаpošljаvаnjа ili nаstаvkа školovаnjа.


Dužnosti - stručne kompetencije Zadaci - jedinice kompetencija
Priprema i organizacija rada

- Učestvuje u izradi planova za održavanje
- Komunicira  sa nadređenima, saradnicima i korisnicima
- Priprema materijal,opremu i alat
- Učestvuje u izradi plana aktivnosti (+ radni nalog)
- Proverava lokaciju i uslove za rad na terenu
- Učestvuje u izradi  tehničke dokumentacije

Izvođenje elektroinstalaterskih radova

- Pušta instalacije pod napon i vrši merenje potrebnih parametara za izradu atestne dokumentacije
- Kontroliše izradu i održavanje mernog mesta
- Učestvuje u postavljanju opreme i uređaja
- Vodi i nadgleda tim radnika u procesu postavljanja kablova i opreme
- Preuzima materijal i opremu prema radnom nalogu.

Izgradnja i održavanja elektroenergetskih

vodova i postrojenja

- Prati i upravlja stanjemelektroenergetskih vodova, elektroenergetskih postrojenja  pomoću SCADA sistema na nivou korisnika.
- Učestvuje u izgradnji postrojenja  za proizvodnju el. energije
- Učestvuje  i prati rad pri izgradnji i održavanju sistema zaštite u postrojenju
- Učestvuje i prati rad pri izgradnji i održavanju elektroenergetskih postrojenja u domenu elektrotehničkih poslova
- Učestvuje  i prati rad pri izgradnji i održavanju vodova i elemenata za javnu rasvetu
- Učestvuje  i prati rad pri izgradnji iodržavanjuelektroenergetskihvodova

Nadzor i održavanje električnih mašina

elektromotornih pogona sa automatskim upravljanjem

- Vrši monitoring i upravlja elektromotornim pogonom pomoću SCADA sistema na nivou korisnika.
- Vrši montažu i održavanje uređaja energetske elektronike i komponenti
- Učestvuje u  puštanju i sinhronizaciji generatora na mrežu
- Uspostavlja sistem upravljanja elektromotornog pogona
- Ispituje el. mašine pre puštanja u pogon i nakon izvršenog remonta

Obezbeđenje kvaliteta

- Permanentno prati inovacije kao i razvoj tehnologija u oblasti energetike SCADA sistema na nivou korisnika
- Vrši kontrolu nad izvedenim radovima prema  projektu
- Vodi evidenciju baždarenja i kalibracije električnih mernih uređaja i instrumenata
- Vodi evidenciju o izvršenim radovima (utrošeni materijal, izvršene izmene, merenja...)

Preduzimanje mera bezbednosti i zdravlja

na radu i zaštite životne sredine

- Upoznaje radnike sa primenom zaštitne opreme i opasnostima u toku rada i proverava njihovu zaštitnuopremu pre početka rada tema na nivou korisnika

- Sprovodi mere zaštite na radu i očuvanju životne sredine
- Primenjuje zaštitna sredstva i opremu u radu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šifra profila:  NINI SM 4E04S

Kvota:   30 učenika, 1 odeljenje

Stručni predmeti
1. Fizika
2. Osnove elektrotehnike
3. Osnove mašinstva
4. Uvod u elektroenergetiku
5. Softverski alati u elektroenergetici
6. Električna merenja
7. Elektronika
8. Električne instalacije i osvetljenje
9. Merenja u elektroenergetici
10. Energetska elektronika
11. Električne mašine
12. Elektroenergetski vodovi
13. Elektroenergetska postrojenja
14. Preduzetništvo
15. Tehnička dokumentacija
16. Osnove sistema upravljanja
17. Praktična nastava