Tehničar mehatronike

Naziv kvalifikacije: Tehničar mehatronike

Sektor - područje rada: Mehatronika - Mašinstvo i obrada metala i Elektrotehnika

Nivo kvalifikacije: IV

Svrha kvalifikacije: popravka i održavanje opreme i mehatronskih uređaja i sistema, montiranje komponenata i dijagnostikovanje kvarova mehatronske opreme.

Način sticanja kvalifikacije: Kvalifikacija se stiče nakon uspešno završenog procesa srednjeg stručnog obrazovanja.

Trajanje: Program srednjeg stručnog obrazovanja za sticanje kvalifikacije traje četiri godine.

Način provere: Dostignutost ishoda programa srednjeg stručnog obrazovanja se proverava na maturskom ispitu koji sprovodi srednja škola.

Zasnovanost kvalifikacije: Kvalifikacija se zasniva na opisu rada, cilјevima stručnog obrazovanja i ishodima stručnog obrazovanja.

Opis rada

Dužnosti - stručne kompetencije:

-          Učešće u izradi projektno-tehnološke dokumentacije

-          Montiranje komponenata mehatronskih uređaja i sistema

-          Dijagnostikovanje kvarova mehatronskih uređaja i sistema

-          Popravka kvarova mehatronskih uređaja i sistema

-          Održavanje mehatronske opreme

-          Obavlјanje administrativnih poslova

 

Dužnosti - stručne kompetencije Zadaci - jedinice kompetencija
Učešće u izradi projektno-tehnološke dokumentacije

-  Učešće u izradi idejnog rešenja

-  Izrada crteža elektro i mašinskih sklopova

-  Razrada detalјa

-  Izrada specifikacije materijala

-  Izrada šeme povezivanja
Montiranje komponenata mehatronskih uređaja i sistema

-  Analiziranje šeme povezivanja

-  Pribavlјanje potrebnih elemenata za montažu

-  Izbor alata potrebnog za montažu

-  Označavanje elemenata u montaži (veze, komponente itd.)

-  Povezivanje elemenata

-  Podešavanje parametara uređaja/sistema

-  Testiranje sistema
Dijagnostikovanje kvarova mehatronskih uređaja i sistema

-  Razgovor sa korisnikom/operaterom o kvaru

-  Provera izvora napajanja (pneumatika, struja, fluidi...)

-  Utvrđivanje manifestacija kvara (testiranje mašine/uređaja)

-  Provera logike rada mašine/uređaja

-  Merenje raznih parametara pri proveri električnih sklopova, potsklopova i pojedinačnih elemenata

-  Merenje pri proveri mehaničkih sklopova/potsklopova

-  Merenje raznih parametara pri proveri hidrauličnih i pneumatskih sistema

-  Utvrđivanje uzroka kvara (lokalizovanje kvara)

-  Utvrđivanje neophodne procedure za otklanjanje kvara

- Utvrđivanje ispravnosti rada uređaja/mašine primenom test programa
Dijagnostikovanje kvarova mehatronskih uređaja i sistema

-  Razgovor sa korisnikom/operaterom o kvaru

-  Provera izvora napajanja (pneumatika, struja, fluidi...)

-  Utvrđivanje manifestacija kvara (testiranje mašine/uređaja)

-  Provera logike rada mašine/uređaja

-  Merenje raznih parametara pri proveri električnih sklopova, potsklopova i pojedinačnih elemenata

-  Merenje pri proveri mehaničkih sklopova/potsklopova

-  Merenje raznih parametara pri proveri hidrauličnih i pneumatskih sistema

-  Utvrđivanje uzroka kvara (lokalizovanje kvara)

-  Utvrđivanje neophodne procedure za otklanjanje kvara

-  Utvrđivanje ispravnosti rada uređaja/mašine primenom test programa
Popravka kvarova mehatronskih uređaja i sistema

-  Priprema radnog prostora

-  Demontiranje neispravne komponente ili mašine/uređaja

-  Zamena ili popravka neispravnih delova/komponenti

-  Montiranje mašine/uređaja

-  Testiranje popravlјenog uređaja/sistema

-  Provera i podešavanje parametara sistema
Održavanje mehatronske opreme

-  Sprovođenje preventivnih/periodičnih pregleda mašine/uređaja

-  Demontiranje mašine/uređaja

-  Čišćenje, pregled i podmazivanje delova

-  Zamena dotrajalih delova

-  Montiranje mašine/uređaja

-  Provera i podešavanje električnih i mehaničkih parametara

-  Provera i podešavanje funkcionalnih karakteristika (softver)

 

Cilјevi stručnog obrazovanja

Cilј stručnog obrazovanja za kvalifikaciju TEHNIČAR MEHATRONIKE je osposoblјavanje lica za montiranje komponenata, dijagnostikovanje kvarova, popravka i održavanje opreme i mehatronskih uređaja i sistema.

Neophodnost stalnog prilagođavanja promenlјivim zahtevima tržišta rada, potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoj karijere, unapređivanja zapošlјivosti, usmerava da lica budu osposoblјavana za:

- primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;

- primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;

- primenu mera zaštite životne sredine u procesu rada;

- upotrebu informatičke tehnologije u prikuplјanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu;

- preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;

- prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju.

Ishodi stručnog obrazovanja

Stručne kompetencije

Znanja

Veštine

Učestvuje u izradi projektno-tehnološke dokumentacije

- razlikuje faze projektovanja i održavanja mehatronskog sistema

-koristi tehničku dokumentaciju

-upotreblјava programske pakete pri izradi tehničke dokumentacije

Montira komponente mehatronskih uređaja i sistema

-razlikuje elemente mehatronskih sistema:

senzore i pretvarače, aktuatore, električne

pogone-električnu opremu, elemente za prenos

snage, hidrauličke i pneumatske komponente

-razume principe funkcionisanja različitih

mehatronskih sistema

-razume važnost testiranja i ulogu izabranog test-

programa pri postavljanju i korigovanju

parametara sistema

-analizira šeme povezivanja

-odabere i koristi kataloge proizvođača mehatronskog sistema

-montira senzore, aktuatore i upravljačke uređaje

-povezuje elemente mehatronskog sistema po šemi

-podesi/postavi i koriguje parametre sistema prema specifikaciji proizvođača

Dijagnostikuje kvarove mehatronskih uređaja i sistema

-razlikuje vrste merenja, metode merenja,  mernih instrumenata i uređaja

-objasni postupke merenja mehaničkih i električnih veličina

-proceni tačnost i utvrdi grešku merenja

-objasni dijagnostičke metode u zavisnosti od prirode kvara i tipa mehatronske komponente/sistema

-donese odluku o intervencijama na osnovu sprovedene procedure dijagnostikovanja

-prikupi podatke o stanju mehatronskog sistema od strane korisnika/operatera

-vizuelno proveri ispravnost  mašine i opreme

-proveri izvore napajanja (pogonsko napajanje, upravljački blok, elektro napajanje),

-sprovede merenje parametara električnih, mehaničkih sklopova, i parametara hidrauličkih i pneumatskih sistema

-koristi SCADA sisteme u dijagnostici

-utvrdi vrstu greške na mehatronskom sistemu

Popravlja kvarove mehatronskih uređaja i sistema

-razume principe funkcionisanja elemenata mehatronskog sistema

-razlikuje vrste karakterističnih kvarova u mehatronskim sistemima

-razume procedure testiranja

-odredi odgovarajući test program

-predloži odgovarajuću zamenu pojedinih (kompatibilnih) komponenata bez uticaja na rad mehatronskog sistema

-predloži rešenje za postavljanje kratkih veza (by pass) radi omogućavanja rada dela mehatronskog sistema

-pripremi potreban alat, pribor i pomoćna sredstva

-izabere najpovoljniji metod demontaže komponente koja je u kvaru i demontira neispravnu komponentu, radni fluid i sl., prema uputsvu proizvođača opreme

-podesi/postavi parametre sistema

-testira komponente mehatronskog sistema po propisanoj proceduri

Održava opremu

-proceni značaj i upotrebu nadzora mehatronskog sistema

-algoritamski rešava probleme i programira PLC na osnovnom nivou

-periodično/preventivno pregleda instalacije mehatronskog sistema

-zameni elemente koji su odradili propisani broj časova prema planskom preventivnom održavanju

-očisti, odmasti i podmaže komponente mehatrosnkog sistema

Obavlja administrativne poslove

-navede vrste prateće dokumentacije u procesu održavanja, popravke i trebovanja (radni nalog, periodični izveštaj i sl.)

-vodi evidenciju kvarova

-planira nabavku rezervnih delova

-evidentira intervencije pri održavanju

-sastavi izveštaj o zamenjenim delovima

Učestvuje u izradi tehnološke dokumentacije

-razlikuje faze projektovanja i održavanja mehatronskog sistema

-koristi tehničku dokumentaciju

-upotrebljava programske pakete pri izradi tehničke dokumentacije

 

Završetkom četvorogodišnjeg školovanja i polaganja maturskog ispita učenici stiču zvanje TEHNIČAR MEHATRONIKE i mogućnost zapošljavanja ili nastavka školovanja.

OBAVEZNI PREDMETI

naziv predmeta

nedeljni fond časova

 

1. godina

2. godina

3. godina

4. godina

Srpski jezik

3

3

3

3

Strani jezik

2

2

2

2

Fizičko vaspitanje

2

2

2

2

Matematika

3

3

3

3

Računarstvo i informatika

0+2

 

 

 

Istorija

2+0

 

 

 

Likovna kultura

1+0

 

 

 

Geografija

 

2+0

 

 

Hemija

2+0

 

 

 

Biologija

2+0

 

 

 

Sociologija sa pravima građana

 

 

 

2+0

Građansko vaspitanje/verska nastava

1+0

1+0

1+0

1+0

STRUČNI PREDMETI

naziv predmeta

nedeljni fond časova

 

1. godina

2. godina

3. godina

4. godina

Tehničko crtanje

0+2

 

 

 

Fizika

2+0

 

 

 

Mehanika

3+0

 

 

 

Osnove elektrotehnike

3+1

2+1

 

 

Tehnička mehanika sa mehanizmima

 

3+0

 

 

Mašinski elementi

 

2+2

 

 

Elektronika

 

2+1

 

 

Programiranje

 

0+2

 

 

Elektromašinska priprema

0+3

 

 

 

Hidrauličke i pneumatske komponente

 

0+2

 

 

Hidraulički i pneumatski sistemi kao objekti upravljanja

 

 

0+3

 

Digitalna elektronika I mikrokontroleri

 

 

2+2

 

Sistemi upravljanja u mehatronici

 

 

2+2

 

Električni pogon i oprema u mehatronici 3+2
Modeliranje sa analizom elemenata  i mehanizama 0+3
Programabilni logički kontroleri 1+2
Mehatronski sistemi 2+0
Testiranje i dijagnostika mehatronskih sistema 0+5
Održavanje i montaža mehatronskih sistema 0+5

Preduzetništvo

 

 

 

0+2

 

IZBORNI PREDMETI

Lista izbornih predmeta prema programu obrazovnog profila

Rb

Lista izbornih predmeta

RAZRED

I

II

III

IV

Opšteobrazovni predmeti

1.

Izabrana poglavlja matematike

 

 

2

2

2.

Istorija (odabrane teme)*

 

 

2

2

3.

Logika sa etikom*

 

 

2

2

4.

Muzička kultura*

 

 

2

2

5.

Fizika

 

 

2

2

 

Lista izbornih predmeta prema programu obrazovnog profila

Rb

Lista izbornih predmeta

RAZRED

I

II

III

IV

Stručni predmeti

1.

Električne instalacije

 

 

2

2

2.

Objektno programiranje1

 

 

2

2

3.

Robotika

 

 

2

2

 

Napomena: * Učenik izborni predmet bira jednom u toku školovanja

1 Program izbornog predmeta realizuje se kroz vežbe

Nastava izbornih predmeta ostvaruje se iz onih predmeta za koji se izjasni najmanje 30 % učenika odeljenja. Ukoliko je isti nastavni predmet ponuđen kao izborni u različitim razredima u toku školovanja, učenik može da bira ponuđeni predmet samo jedanput.

Nastava se odvija u malim grupama, u savremenim i posebno opremljenim laboratorijama. Laboratorije su opremljene svim potrebnim uređajima za lako i uspešno savladavanje gradiva (jedan učenik-jedan računar, ispitni stolovi za: elektrotehniku, hidrauliku, pneumatiku, robotska stanica, itd.).

Šifra profila: NINI SM 4E26S

Kvota: 30 učenika, 1 odeljenje