Istorijat

ETŠ ,,Nikola Tesla " NIŠ

Tridesetih godina dvadesetog veka Niš je bio centar Moravske banovine. Na teritoriji banovine bilo je preko 175 industijskih i rudarskih preduzeća i oko 9000 zanatskih radionica. Industrija, rudarstvo, zanatstvo i uopšte privredna delatnost bili daleko odmakli u odnosu na broj stručnih škola, pa se javila se potreba za otvaranjem Srednje tehničke škole septembra 1939. godine.

Rešenjem Ministarstva trgovine i industrije 1. septembra 1939. g. otvorena su tri odseka. Iste godine sa radom su krenula dva smera: građevinski i mašinski, a sledeće 1940. g.  i elektroodsek. Srednja tehnička škola pridružena je Državnoj muškoj zanatskoj i Majstorsko-delovodnoj školi. Prvi direktor bio je inženjer Velimir Veselinović.

Za vreme Drugog svetskog rata škola je radila, ali u otežanim uslovima i pod velikim pritiscima. Po oslobođenju Niša trebalo je prilično vremena da se uspostavi normalan rad škole. Školska 1945/1946. g.  počela je u zgradi Trgovačke akademije. Školske potrebe su rasle, kao i broj učenika, pa je 1947. g.  školi dodelјena na korišćenje zgrada Ženske gimnazije - današnji Filozofski fakultet. U novom prostoru škola je obogaćena novim kabinetima i prvi put je oformlјena elektrotehnička radionica.

Tokom 1947. g.  stvorili su se uslovi za odvajanje tri škole koje su činile jednu Srednju tehničku školu. Građevinski odsek je izdvojen  i formirana je nova Građevinska srednja tehnička škola, sa dva odseka: građevinskim i arhitektonskim. Od mašinskog i eletrotehničkog odseka formirana je Industrijska STŠ.

Inženjer Aleksandar Medvedev je napravio projekat za izgradnju nove zgrade u kojoj bi bila smeštena STŠ. U leto 1947 .g. počela je izgradnja nove škole,  jedno krilo je bilo završeno 1948. g.  kada je usledila nova selidba škole. Nova školska zgrada obezbedila je još bolјe mogućnosti za rad. Da bi se učenicima omogućio smeštaj u toku školovanja, obe STŠ su otvorile svoje internate za smeštaj učenika ovih škola.

U širenju svoje delatnosti 1948.g.  formirana su i radnička odelјenja za obrazovanje odraslih polaznika,  pa  je i  pružena mogućnost za vanredno školovanje.

Tokom 1952.g.  završeno je i drugo krilo nove zgrade STŠ na Crvenom krstu. Iste godine vlasti su rešile da ponovo spoje tri škole, što je septembra 1952. g.  i realizovano. Tako je ponovo formirana jedna Srednja tehnička škola sa četiri odseka: građevinskim, arhitektonskim , mašinskim i elektrotehničkim odsekom. Po predlogu Nastavničkog veća  15.10.1952. godine, a po odobrenju Narodnog odbora grada Niša Sekreterijata za prosvetu, STŠ dobija naziv Srednja tehnička škola ,,Nikola Tesla" .

Spajanjem škola povećao se broj učenika i broj odelјenja. U interesu , a i na zahtev privrede 1960/1961. g. počeo je sa radom pri školi i novi, peti odsek slabe struje: telekomunikacioni smer. Oktobra 1961. g.  na odseku slabe struje otvoreno je jedno odelјenje za strane učenike. Postignuti rezultati sa ovim odelјenjem doveli su do toga da se 1963. g.  otvore još dva takva odelјenja za strane učenike. To su bili učenici iz afričko-azijskih zemalјa.

Stvaranjem  Više tehničke škole, a zatim i  Tehničkog fakulteta 1960. godine, jedan deo prostorija ustuplјen je  i tim ustanovama. Time je ponovo bio otežan rad škole. Tehnička škola je sve do 1969.g. bila jedinstvena, a onda se odsek elektrotehnike odvojio. Iste godine formiran je Elektrotehnički obrazovni centar u čiji sastav ulazi i Elektrotehnička škola ,,Nikola Tesla"  tj.  elektrotehnički smer koji je sada bio osamostalјen.

Sve do 1972. g.  škola je koristila prostorije Tehničke škole, te godine škola se seli u novu zgradu izgrađenu od sredstava samodoprinosa. Nova školska zgrada se nalazi u ulici Aleksandra Medvedeva br. 18 i sve do danas ETŠ,,Nikola Tesla" je smeštena u njoj. Transformacijom Elektrotehničkog obrazovnog centra 1989. godine, Elektrotehnička škola “Nikola Tesla" postaje samostalna obrazovno - vaspitna ustanova u kojoj se obrazuju učenici IV i  V stepena stručne spreme.

Elektrotehnička škola „Nikola Tesla" verifikovana je rešenjem Ministarstva prosvete Republike Srbije br. 022-05-0370/94 od 28.04.1994. godine,  a dodatno je verifikovana za proširenu delatnost organizovanjem kurseva informatike i računarstva i kurseva engleskog jezika, rešenjem Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije br. 022-05-370/94-03 od 28.05.2003. godine.

Elektrotehnička škola „Nikola Tesla" ostvaruje plan i program elektrotehničke struke za sledeće obrazovne profile u četvorogodišnjem trajanju: elektrotehničar računara, elektrotehničar automatike, elektrotehničar elektronike, elektrotehničar za rashladne i termičke uređaje, elektrotehničar procesnog upravlјanja i elektrotehničar energetike. Od početka 2007/2008. školske godine, učešćem u drugoj fazi reforme srednjeg stručnog obrazovanja, odnosno u programu CARDS II, koji se odvija pod pokrovitelјstvom Evropske unije i Evropske agencije za rekonstrukciju, škola je dobila novi ogledni obrazovni profil u četvorogodišnjem trajanju, tehničar za mehatroniku. Pored gore navedenih obrazovnih profila, škola je verifikovana i za obrazovne profile III stepena: elektromehaničar za mašine i opremu i elektromonter mreža i postrojenja, kao i za obrazovne profile V  stepena, elektroenergetičar za mreže i postrojenja, elektroenergetičar za električne instalacije, elektrotehničar specijalista za programsku opremu, elektrotehničar specijalista za automatiku i elektrotehničar specijalista za rashladne i termičke uređaje.

U 2006/2007. školskoj godini, u Elektrotehničkoj školi „Nikola Tesla" bilo je zaposleno ukupno 110 radnika, od toga 88 nastavnika, 9 radnika na poslovima rukovođenja, poslovima stručnih saradnika, pomoćnih nastavnika i na administrativno - finansijskim poslovima, kao i 13 radnika na higijensko-tehničkom održavanju i ostalim tehničkim poslovima. Struktura zaposlnih radnika u školi u potpunosti odgovara normativima o profilu nastavnog i vannastavnog kadra za srednju školu. Obrazovni i vaspitni rad u školi se odvija u učionicama, kabinetima, laboratorijama i školskim radionicama. Škola raspolaže bibliotekom čiji fond knjiga obuhvata svu potrebnu literaturu za svakodnevne potrebe  nastavnika i učenika. Knjižni fond biblioteke se redovno dopunjuje i proširuje, a sastoji se iz knjiga koje služe kao dopunska i pomoćna literatura u vezi sa nastavnim gradivom ili kao literatura koja je potpuno nezavisna od nastavnog gradiva. Škola ima jedinstvenu računarsku mrežu koja je deo akademske računarske mreže i preko koje je obezbeđen 24-časovni pristup Internetu. Postojeći prostorni kapaciteti škole u skladu su sa normativom o školskom prostoru.

Godišnjim programom rada kompletno se utvrđuju organizacija, raspored i dinamika ostvarivanja svih obrazovno-vaspitnih aktivnosti, imenuju se nosioci tih aktivnosti i obezbeđuje se praćenje ostvarivanja nastavnog plana i programa rada. Polazne osnove za ostvarivanje Godišnjeg programa rada su postignuti rezultati u obrazovno-vaspitnom radu u prethodnom periodu, zadate smernice stručnih i upravnih organa, potrebe sredine u kojoj se škola nalazi, potrebe učenika i roditelјa, dosadašnja saradnja sa ustanovama i radnim organizacijama, kao i sva ostala sveukupna iskustva u dosadašnjem radu.

U toku 2007/2008. školske godine škola je posvetila veću pažnju kompletnom završetku radova i nabavci sve neophodne opreme za novosagrađeni deo škole, opremanju učionica, kabineta, laboratorija i školskih radionica, kao i nabavci nove opreme i nastavnih sredstava i kod stručnih i kod opšteobrazovnih predmeta. Planovima Nastavničkog veća škole, stručnih veća i razvojnim planom škole za period od 2006-2009. godine, sve snage su bile usmerene na uvođenje savremenih metoda i tehnika rada, za šta su nastavnici škole posebno obučeni i osposoblјeni, osmišlјavanju i uvođenju novih savremenih obrazovnih profila saglasno zahtevima i potrebama tržišta rada, izradi novih nastavnih planova i programa rada. Ujedno se radilo na pojačanju aktivnosti vezanih za realizaciju praktične nastave i organizovanje vannastavnih aktivnosti i u školi i van nje, a sve u cilјu znatnog povećanja i pobolјšanja kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada. U svemu tome, škola je veoma veliku pomoć imala od Jedinice za implementaciju programa druge faze reforme srednjeg stručnog obrazovanja, odnosno od programa CARDS II.

 

Pripremili

Emina Malinić, nastavnik istorije

Biljana Stefanović, nastavnik srpskog jezika i književnosti