Usavršavanje - Bodovanje i rokovi

Računanje rokova kod ostvarivanja bodova

RAČUNANJE ROKOVA KOD OSTVARIVANJA BODOVA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA

Pitanje:

• Od kada se računa petogodišnji rok za ostvarivanje bodova za različite oblike stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika iz člana 47. Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika?

Odgovor:

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika ("Sl. glasnik RS", br. 13/2012 i 31/2012 - dalje: Pravilnik), u prelaznoj odredbi člana 47. u pogledu petogodišnjeg roka za bodovanje nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika, pravi razliku imajući u vidu vreme zasnivanja njihovog radnog odnosa.

Naime, nastavnik, vaspitač i stručni saradnik koji je zasnovao radni odnos pre 1. jula 2004. godine, kada je stupio na snagu istoimeni Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika ("Sl. glasnik RS", br. 14/2004 i 56/2005), koji je prestao da važi, imao je rok od pet godina za ostvarivanje 100 sati obaveznog stručnog usavršavanja. Taj rok je istekao 1. jula 2009. godine i tada je za ovog nastavnika počeo da teče novi petogodišnji period. Stoga on, po članu 47. stav 1. Pravilnika, ima rok da do kraja školske 2013/2014. godine ostvari 120 bodova obaveznog stručnog usavršavanja, u skladu sa Pravilnikom.

Nastavnik, vaspitač i stručni saradnik koji je zasnovao radni odnos posle 1. jula 2004. godine ima obavezu, u skladu sa članom 47. stav 2. Pravilnika da ostvari 120 bodova obaveznog stručnog usavršavanja u "svom" petogodišnjem periodu. Pri tom, vreme se računa od dana zasnivanja radnog odnosa, pa će tako za nekoga ovo biti prvi, a za nekoga drugi petogodišnji period.

Primera radi, nastavniku koji je zasnovao radni odnos 2005. godine prvi petogodišnji period je istekao 2010. godine i on je u svom drugom petogodišnjem periodu, koji mu ističe 2015. godine, do kada mora da ostvari 120 bodova obaveznog stručnog usavršavanja. Nastavnik koji je zasnovao radni odnos 2006. godine je u svom drugom petogodišnjem periodu koji je počeo 2011. i traje do 2016. godine. Nastavnik koji je zasnovao radni odnos 2008. godine je u svom prvom petogodišnjem periodu koji traje do 2013. godine.